NKAL

Patienten

   

Welkom bij het NKAL. Hier vindt u alle informatie die voor u als patiënt van belang kan zijn over de gang van zaken vóór, tijdens en na uw polikliniekafspraak. Op die manier kunt u zich hierop goed voorbereiden. Mocht u vragen hebben, stelt u die dan gerust aan onze medewerkers, voorafgaand aan of tijdens uw polikliniekbezoek. Om u voor te bereiden op uw bezoek, kunt u hier informatie vinden over:

1. Voorbereiding

2. Uw bezoek

3. Onderzoeken

4. Kosten

5. Registratie

6. Rechten, plichten en klachtenafhandeling

7. Links

 

1. Voorbereiding

1.1 Afspraak maken

Als u door uw arts naar de NKAL-polikliniek bent verwezen wordt u binnen een week door een medewerker van NKAL telefonisch benaderd voor het maken van een afspraak. U hoeft zelf dus geen actie te ondernemen. Als informatie ontbreekt die van belang is voor het onderzoek (bijvoorbeeld van de huisarts, uw behandelend specialist of van het bedrijf waar u werkt) zal deze eerst worden opgevraagd. U ontvangt van ons altijd een brief met bevestiging van de afspraak, een routebeschrijving en in veel gevallen een vragenlijst. U wordt dan verzocht deze vragenlijst in te vullen en mee te nemen bij uw bezoek. Indien er ook longfunctieonderzoek zal plaatsvinden, ontvangt u ook de  folders over de longfunctieonderzoeken.

1.2 Verhinderd

Als u voor een gemaakte afspraak verhinderd bent, belt u dan zo spoedig mogelijk om uw afspraak af te zeggen. U kunt dan meteen een nieuwe afspraak maken. En in uw plaats kan een andere patiënt geholpen worden.

1.3 Wachttijden

Het NKAL doet er alles aan om uw wachttijd zo kort mogelijk te houden. Vanwege het coronavirus bedraagt de gemiddelde wachttijd voor een afspraak op de polikliniek op dit moment ruim 21 dagen (geactualiseerd op 26 maart 2024).

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt normaliter voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken. Nu de situatie rondom het coronavirus stabieler is, kunnen wij u binnen de gegeven wachttijd helpen.  

Terug naar boven

 

2. Uw bezoek

2.1 Wat neemt u mee?

Bij een bezoek aan onze polikliniek neemt u mee:

1. Een overzicht van de medicijnen die u gebruikt

2. Uw zorgpas of het polisblad van uw zorgverzekering

3. Een officieel identificatiebewijs (rijbewijs, paspoort of ID-kaart)

4. Ingevulde vragenlijst, als u deze heeft ontvangen bij de afsprakenbrief.

Wilt u de vragenlijst zo nauwkeurig mogelijk invullen en meenemen naar uw afspraak? Volg in het gebouw de bordjes NKAL.

 

2.2 Wijziging persoonlijke gegevens

Als uw persoonlijke gegevens zijn gewijzigd (bijvoorbeeld uw adres, telefoonnummer of zorgverzekeraar), wordt u verzocht om dit zo spoedig mogelijk door te geven. Dit is belangrijk omdat we soms een gemaakte afspraak met u moeten verzetten of telefonisch contact met u opnemen om het een en ander door te spreken. U kunt uw wijzigingen: adres, telefoon of verzekeringsgegevens doorgeven via het telefoonnummer 030 340 3554.

Terug naar boven 

 

3. Onderzoeken

3.1 Longfunctieonderzoeken

Voorafgaand of na het gesprek met de arts, worden vaak enkele longfunctieonderzoeken gedaan. Zo krijgt de arts een beter beeld van de problemen die u hebt. Hieronder worden de verschillende onderzoeken nader toegelicht. Wanneer u nog vragen hebt of als er onduidelijkheden zijn, dan kunt u contact opnemen met de arts of de longfunctie analiste.

3.2 Algemene voorbereiding

U hoeft niet nuchter te zijn, tenzij anders vermeld. Voor sommige onderzoeken zult u het gebruik van bepaalde medicijnen tijdelijk moeten staken. Als dit nodig is, wordt dat vermeld. Als u denkt, om wat voor reden dan ook, niet te kunnen stoppen met het medicijngebruik, laat het dan even weten. Meld dit wanneer u voor onderzoek komt, of overleg van tevoren telefonisch met de longfunctieanaliste. De duur van het onderzoek kan uiteenlopen van dertig minuten tot twee uur.

3.3 Folders over longfunctieonderzoeken 

Meer informatie over de diverse onderzoeken kunt u lezen in onderstaande folders:

1. Piekstroomprotocol

2. Piekstroomkaart

3. Informatiefolder Longfunctieonderzoek & Metacholine-provocatietest

4. Informatiefolder Ergometrie (fietstest)

5. COVID - folder

6. Routebeschrijving naar NKAL 

 

Terug naar boven

 

4. Kosten

4.1 Financiële afwikkeling: eigen risico en afrekening zorgverzekeraar

Een verwijzing naar de NKAL-polikliniek kunt u vergelijken met een verwijzing naar de medisch specialist in het ziekenhuis. Dat betekent dat de kosten voor de zorg die het NKAL levert wordt vergoed door uw zorgverzekeraar en onder het verplicht eigen risico vallen. Naast dit verplichte eigen risico kan het zijn dat u een vrijwillig eigen risico betaalt. Dit heeft u dan zelf afgesproken met uw zorgverzekeraar. 

Geen contract
Als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met ons ziekenhuis, dan moet u mogelijk een deel van de kosten zelf betalen. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar. In dat geval betaalt uw zorgverzekeraar niet rechtstreeks aan ons, maar ontvangt u van ons een factuur. Deze factuur moet u indienen bij uw zorgverzekeraar, waarna u van de zorgverzekeraar een bedrag zult ontvangen. 
U kunt wachten met betalen tot u van de zorgverzekeraar het bedrag van de afrekening heeft ontvangen.

Met de volgende zorgverzekeraars heeft NKAL een contract gesloten:

Uzovi code Zorgverzekeraar
3347 ENO
7029 DSW
7085 OWM Zorg en Zekerheid

 

Voor overige zorgverzekeraars hanteert NKAL de volgende (passanten)tarieven: 

Passantentarieven 2024.png

Terug naar boven

 

5. Registratie

Landelijk worden over diverse ziekten gegevens verzameld (registraties). Het NKAL werkt hier aan mee. Artsen kunnen beroepsziekten en arbeidsgerelateerde longaandoeningen melden. Dit is ook vastgelegd in de huidige Arbeidsomstandighedenwet. Hoe meer meldingen er plaatsvinden, hoe vollediger het overzicht. Ook nieuwe beroepsziekten kunnen hiermee worden opgespoord. Met een goed overzicht werken we samen aan het bevorderen van de kwaliteit van preventie, (vroeg)diagnostiek, behandeling en begeleiding van arbeidsgerelateerde longaandoeningen.

Deze registratie is anoniem, dat wil zeggen dat uw naam en alle andere persoonlijke gegevens weggelaten worden en later niet gekoppeld kunnen worden aan de naam van een patiënt.

Terug naar boven

 

6. Rechten, plichten en klachtenafhandeling

6.1 Recht op informatie

Als u wordt onderzocht door het NKAL, hebt u recht op goede informatie. Maar ook privacy en een klachtenregeling zijn zaken waar u recht op hebt. Hier vindt u uitleg over de belangrijkste rechten en plichten die u hebt als patiënt. De rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, WGBO. Wat u kunt doen als u een klacht heeft, is geregeld in de Wet Klachtrecht. Recht op informatie De zorgverlener moet u in begrijpelijke taal informeren over:

1. uw ziekte of aandoening

2. de aard en het doel van de voorgestelde behandeling of onderzoek

3. de gevolgen of de eventuele risico’s van behandeling of onderzoek

4. andere behandelingsmogelijkheden

5. vooruitzichten voor uw gezondheid

6. de medicijnen en eventuele bijwerkingen.

Als patiënt beslist u samen met de arts over het onderzoek dat u ondergaat. Daarom moet de arts u goed informeren. Op basis van zijn informatie geeft u toestemming voor het onderzoek. Als u de informatie niet goed begrijpt, vraag dan gerust om uitleg. Vaak krijgt u een folder zodat u de informatie nog eens op uw gemak kunt doorlezen en/of bespreken.

6.2 Medisch dossier

De arts is verplicht een medisch dossier bij te houden. Hierin staan gegevens die betrekking hebben op uw behandeling. Dit kan een papieren dossier zijn, maar ook een digitaal dossier. Uw dossier wordt, conform de wettelijke bewaartermijn, vijftien jaar bewaard. Alle regels die van toepassing zijn op het papieren dossier gelden ook voor het digitaal patiëntendossier.

6.3 Recht op privacy

Al onze medewerkers hebben wettelijk de plicht tot geheimhouding van uw persoonsgegevens. Uitsluitend uw behandelend arts, uw huisarts en/of bedrijfsarts, en andere zorgverleners die direct bij uw behandeling betrokken zijn, hebben inzage in uw gegevens. Alleen met uw schriftelijke toestemming mag informatie over u verstrekt worden aan derden.

6.4 Uw plichten als patiënt

Naast rechten heeft u als patiënt ook plichten. U bent verplicht de zorgverlener duidelijk en volledig te informeren. Doet u dat niet, dan kan de zorgverlener geen goede diagnose stellen en geen deskundige behandeling geven. Daarnaast wordt van u verwacht dat u binnen redelijke grenzen de adviezen van de zorgverlener opvolgt. Als gevolg van de wettelijke identificatieplicht moet u zich kunnen identificeren. U moet op verzoek een geldig identiteitsbewijs zoals rijbewijs, paspoort of ID-kaart kunnen tonen.

6.5 Opmerkingen of klachten

Het kan voorkomen dat u over sommige onderdelen van uw bezoek aan onze polikliniek niet tevreden bent. Dan horen wij dat graag van u. Uw ervaringen kunnen voor ons een belangrijk signaal zijn om bepaalde zaken te verbeteren. Hebt u opmerkingen, klachten of problemen, bespreek die dan zo mogelijk met de personen die u daarvoor verantwoordelijk acht (arts en/of longfunctieanaliste). Meestal zijn zij bereid in overleg met u de problemen op te lossen. Als u een gesprek met hen niet wenselijk vindt of ontevreden bent over de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van het UMC Utrecht. De klachtenfunctionaris luistert naar uw klacht, helpt zonodig bij het op schrift stellen van uw klacht en bemiddelt tussen u en degene over wie u klaagt. Ook stelt zij u op de hoogte van de klachtenprocedure en de procedure bij aansprakelijkheidsstelling. Wanneer uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost of wanneer u geen contact wilt opnemen met de klachtenfunctionaris, kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de klachtencommissie van het UMC Utrecht. Meer informatie over de behandeling van uw klacht vindt u in de brochure ‘klachtenopvang’. U kunt deze brochure ook krijgen bij de arts of longfunctieanaliste. Ook kunt u de folder 'klachtenopvang' downloaden.

Contactgegevens

Patiëntenservice UMC Utrecht

HP D01.343

Postbus 85500

3508 GA UTRECHT

Telefoon 088 75 588 50

Terug naar boven

 

7. Links 

Hieronder vindt u links naar websites waarop meer informatie te vinden is over onderzoek, behandeling en preventie van longziekten. Ook staan de webadressen van patiëntenorganisaties vermeld.

Longfonds  www.longfonds.nl

Sarcoidose  www.sarcoidose.nl

Longfibrose  www.longfibrose.nl

Blij met stofvrij  www.blijmetstofvrij.nl

Arbouw  www.volandis.nl

Terug naar boven

 

 

 

 

 

Om Nkal.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord