NKAL

Wie zijn wij

   

 

Het NKAL past wetenschappelijke kennis toe met als doel de zorg te verbeteren voor mensen met een arbeidsgerelateerde longaandoening of die hiervoor at risk zijn. Medisch diagnostisch onderzoek in combinatie met blootstellingsonderzoek wordt ingezet voor het aantonen of uitsluiten van een (causaal) verband tussen longaandoening en beroepsmatige blootstelling zowel op individueel niveau als op populatie niveau, zoals bij een outbreak in een bedrijf, of voor een beroepssector. Daarbij ondersteunt NKAL naast longartsen met name bedrijfsartsen en arbodiensten en geeft advies omtrent belastbaarheid en beheersmaatregelen.

 

Onze activiteiten vinden plaats op vier niveau’s:

1. Individueel niveau

Poliklinische patiëntenzorg NKAL is gespecialiseerd in onderzoek naar de relatie tussen beroepsmatige blootstelling en longaandoeningen, evenals de beoordeling van belastbaarheid bij individuele werknemers. De polikliniek wordt bemand door een multidisciplinair team bestaande uit een longarts, bedrijfsarts en arbeidshygiënisten. Dit team evalueert de  diagnose, blootstelling op het werk en arbeidsomstandigheden.

Om een goed oordeel te kunnen vormen kan het nodig zijn dat er aanvullend onderzoek plaatsvindt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden. Het NKAL beschikt over een longfunctielaboratorium. Voor aanvullende faciliteiten op het gebied van diagnostiek (inspanningsonderzoek, allergologie, toxicologie, pathologie, beeldvormende technieken, intercollegiale consulten, etc.) wordt samengewerkt met het UMC Utrecht en het St Antonius Ziekenhuis.

Evaluatie van de blootstelling vindt plaats in samenwerking met de verwijzer en kan bestaan uit het inventariseren van beschikbare  gegevens over blootstelling, literatuuronderzoek, werkplekbezoek of een meer uitgebreid werkplekonderzoek (kwalitatief en kwantitatief blootstellingsonderzoek).

Daarnaast verricht het NKAL ook expertises en deskundigenberichten. Doel is het vaststellen van een verband tussen een longaandoening en beroepsmatige blootstelling. De beoordeling richt zich behalve op de medische causaliteit ook op belastbaarheid. Voorbeelden zijn expertises voor rechtbanken, het Instituut Asbestslachtoffers (IAS), voor medische adviseurs en letselschadespecialisten.   

 

2. Bedrijfsniveau

Op bedrijfsniveau voeren wij gezondheidskundige onderzoek uit bij populaties van werknemers, bijvoorbeeld na een outbreak van klachten, waarbij een relatie wordt vermoedt met het inhaleren van stoffen, gassen of dampen. Gezondheidskundig onderzoek kan bestaan uit een vragenlijst, longfunctieonderzoek en bloedonderzoek en vindt meestal plaats in combinatie met kwalitatief en eventueel kwantitatief blootstellingsonderzoek.  

 

3. Brancheniveau

Met diverse brancheorganisaties zoals het Productschap Akkerbouw, Productschap Pluimvee en Eieren en Arbouw werken wij nauw samen op het gebied van specifieke beroepsrisico’s. Zo is via het Productschap Akkerbouw een overeenkomst gesloten voor de uitvoering van een gezondheidsbewakingssysteem voor meelstofallergie bij werknemers in de bakkersbranche. Een programma gericht op de vroegdetectie van silicose (stoflongen) bij werknemers in de bouwnijverheid wordt uitgevoerd voor en in samenwerking met Arbouw. Deze programma’s zijn gericht op preventief medisch onderzoek voor grote werknemerspopulaties waarbij gebruik wordt gemaakt van medische triage (risicostratificatie).

 

4. Inhoudelijke advisering aan professionals en bedrijven

Bij vraagstukken rondom arbeidsomstandigheden die zich bevinden op het terrein van longaandoeningen en/of biologische agentia ondersteunen we diverse bedrijven en/of arbo professionals. Deze ondersteuning geberut in nauwe samenwerking met de arbodienst van die bedrijven. Ondersteuning kan plaatsvinden bij de inrichting van een gezondheidsbewakingsysteem, het uitvoeren van een risico beoordeling op gespecialiseerde vraagstukken, blootstellingsbeoordelingen in bedrijven en/of beheersmaatregelen om de blootstelling en risico’s voor werknemers te reduceren.

 

 

Om Nkal.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord